Prem stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar klanten tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

[showhide]
A. Definities
1. Prem: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Belinda Blokker, als eenmanszaak handelend onder de naam Prem in Eindhoven, met KvK nummer 17255952.
2. Klant: de (rechts)persoon die bij Prem een Boeking maakt.
3. Overeenkomst: alle afspraken tussen Prem en Klant in verband met de Boeking, inclusief deze Algemene Voorwaarden.
4. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Prem.
5. Boeking: de levering aan Klant conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van het week(end) met catering, workshops, behandelingen en coaching in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

B. Optie/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging/Boeking
1. Een optie bij Prem is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Prem anders aangeeft of de optietermijn heeft verlengd.
2. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de optie door Opdrachtgever, tenzij Prem onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.
3. Prem bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.
4. Bij de opgave van workshops, maaltijden, coaches, programma’s, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
C. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten
1. De prijzen van Prem zijn in Euro’s en inclusief 6% btw (eten) of 21% btw (verhuur/goederen/personeel/alcohol/accommodatie), tenzij anders vermeld.
2. Prem zal vóór de uitvoering van de Boeking een factuur sturen, welke betaald dient te worden vóór het geboekte plaatsvindt.
3. Bedragen vermeld op facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt naar IBAN: NL91 INGB 0005105820 t.n.v. V.B. Blokker, onder vermelding van het factuurnummer. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Prem gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
5. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Prem de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.
9. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 100,-. verschuldigd aan Prem.
10. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van Prem tegen Opdrachtgever is Opdrachtgever naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellen partijen het Rapport Voorwerk II terzijde.
11. Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

D. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Door Prem aan Klant ter beschikking gestelde zaken, geschikt voor hergebruik, zoals servies, sportattributen, fietsen, spellen, boeken, muziekinstallatie en andere door opdrachtgever ter beschikking gestelde niet voor consumptie geschikte goederen, blijven eigendom van Prem.
2. Klant zal deze zaken als een goed huisvader beheren.
3. Klant zal schade en/of vernielingen aan door Prem ter beschikking gestelde zaken vergoeden op basis van een extra factuur.

E. Wijzigingen/annulering Boeking
1. Indien klant de Boeking na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Prem zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Artikel C. is van toepassing en reeds aan Opdrachtgever verzonden facturen blijven geldig.
2. Indien de wijziging een beperking van de Boeking inhoudt of als Klant de uitvoering van de Boeking opschort of de Boeking annuleert, zal Klant het volgende percentage van de prijs van de geannuleerde Opdracht plus alle inkoopkosten aan Klant vergoeden ter zake onkosten, schade en gederfde omzet:
a. Binnen 48 uur dagen voor de beoogde datum van de Boeking: 100%;
b. tussen 7 en 2 dagen voor de beoogde datum van Boeking: 50%;
Dit bedrag wordt met Klant afgerekend in een factuur.

F. Klachten
1. De Klant dient klachten over de geleverde diensten en de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Prem te melden, opdat Prem de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.
2. Eventuele klachten worden door Prem slechts in behandeling genomen, indien Klant onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan Prem doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Prem schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

G. Aansprakelijkheid/overmacht
1. Prem is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Klant.
3. Klant zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de Boeking verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Prem voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.
4. Prem is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Boeking kan voldoen.
5. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Boeking onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.
6. Annulering van een levering/activiteit dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door Prem.

H. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van dan wel aanvulling op de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Klant en Prem, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de kantonrechter te Helmond dan wel de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

I. Wijziging in deelname aantallen
1. Tot 7 werkdagen voor aanvang van de Boeking/activiteit kunt u 15% van het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen. Indien het aantal deelnemers tot 7 werkdagen voor aanvang van de Boeking/activiteit met meer dan 15% naar beneden wordt bijgesteld is sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;
2. Bij een vermindering van het aantal deelnemers binnen 7 werkdagen voor aanvang van de levering dan wel een bijstelling naar beneden van het aantal gasten met een percentage van meer dan 15% is sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 7 van overeenkomstige toepassing is;
3. Tot 3 werkdagen voor aanvang van de levering/ activiteit kan een toename plaatsvinden van het aantal deelnemers, waarvoor alsdan een aangepaste Boeking zal worden gesloten;

J. Uitvoering
1. Prem is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is in de Boeking, zonder bericht en zonder toestemming van de kalnt, de Boeking of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Prem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Prem een goede en efficiënte uitvoering van de Boeking bevordert;
2. Indien Klant moeilijkheden veroorzaakt of kan gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uit, kan Prem besluiten deze van (verdere) deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

K. Visites
1. Binnen Eindhoven zijn de visites € 50,-.
2. Buiten Eindhoven wordt € 0,40 per kilometer berekend, vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Botterstraat 18) met een minimum van € 50,-.

L. Kenbaarheid Prem
1. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Prem: www.prem.nl. Prem heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen.[/showhide]